POLITYKA PRYWATNOŚCI HACKATHONU „HACKOne”

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem HackOne (dalej łącznie jako „Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Leocode spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Francuska 182, 40-507 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432780, posiadająca NIP: 6322008619, REGON: 243036805, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000 złotych.
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: office@leocode.com.
 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód Uczestnika lub uzupełnionych przez Uczestnika danych przesłanych za pomocą odpowiedniego Formularza zgłoszeniowego. Organizator może więc przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, adresu IP komputera, wizerunek, a w przypadku Partnerów, dodatkowo numer telefonu, NIP lub numeru VAT, adresu prowadzenia działalności.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w Wydarzeniu (w tym również w Konkursach). Charakter Wydarzenia oraz świadczonych przez Organizatora usług uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach:
   1. 2.3.1.realizacji przepisów prawa - podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   2. 2.3.2.realizacji umów udziału w Wydarzeniu lub umów sponsorskich i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Organizatora – podstawą prawną jest tutaj ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. 2.3.3.rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Organizatora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, jako Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;
   4. 2.3.4.działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania jest znowu prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora jako Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o zachowaniach Uczestnika niezgodnych z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator może przetwarzać też dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
  5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania przez Organizatora prawidłowego wykonania Umów (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku odpłatnych usług – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.
  6. Dane Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 1. PROFILOWANIE
  1. Organizator nie dokonuje profilowania.
 1. ODBIORCY DANYCH
  1. Organizator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania działań wskazanych w Regulaminie. Wówczas odbiorcami danych Uczestników, mogą być: dostawca hostingu dla Organizatora, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawca systemu do zarządzania fakturami, kancelaria prawna.
  2. Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  3. Każdy podmiot, któremu Organizator powierza do przetwarzania dane osobowe Uczestnika, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Uczestnika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Uczestnika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.
  4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Uczestnika zgodą.
 1. TWOJE PRAWA
  1. Każdy Uczestnik, ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno z  systemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi Organizator współpracuje lub współpracował, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Organizatora na temat Uczestnika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Organizatorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Organizatora do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. INNE DANE
  1. Organizator może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Uczestnika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Organizatora i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Uczestnika, informacje o przeglądarce Uczestnika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania strony internetowej Organizatora. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Organizatora. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Organizatora i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Uczestnika.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
  1. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności Organizator zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Uczestnika przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Organizatora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa.
  2. Organizator wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  3. Jednocześnie Organizator uprzedza też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Uczestnika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Uczestnik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Uczestnika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Organizator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 1. COOKIES
  1. W celu prawidłowego działania strony internetowej i Formularza zgłoszeniowego Organizator, korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Uczestnika, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Uczestnik korzysta ze Strony internetowej – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Organizator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Uczestnika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Uczestnika, aż do ich skasowania.
  3. Na podstawie używanych przez Organizatora plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Uczestnika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  4. Cookies strony internetowej Organizatora są bezpieczne dla urządzenia Uczestnika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki bezpośrednio generowanie przez Organizatora nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracuje Organizator) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  6. Uczestnik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
  7. Przede wszystkim Uczestnik może usunąć Cookies lub wyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Uczestnika, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony internetowej.
  8. Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach: uwierzytelnianie Uczestników w ramach strony internetowej i Formularza zgłoszenia Organizatora i utrzymywania sesji Uczestników; konfiguracji strony internetowej i Formularza zgłoszeniowego Organizatora i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Uczestników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających stronę internetową Organizatora, świadczenie usług reklamowych.
  9. Z kolei Cookies zewnętrzne Organizator wykorzystuje w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Cel zapisania:

Google Analytics

Analiza ruchu i zachowań Uczestników na stronie internetowej Organizatora w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Strony internetowej

Serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com,

twitter.com,

linkedin.com

instagram.com,

plus.google.com.

wykorzystanie funkcji interaktywnych

  1. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Uczestnik.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.
  2. Aktualna wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.